欢迎登陆 小说地 ,全站无弹窗,祝您阅读愉快!程序购买:409795626
阅读页面顶部Banner

第七章 请师傅帮我

作者:我吃西红柿

阅读页面中部广告
阅读页左侧广告位

   “好嘞!”黄毛大熊兴奋的屁股一扭,立即便穿梭虚空回到水府中。( 

    水府内。

    纪宁、黄毛大熊以及红雪、元光、雪蝎他们七位天神都出现在大殿当中。

    “你们就在这等吧。”黄毛大熊转头看向红雪他们,“那藏宝的空间,是新任府主才能进去的。”

    “好”“小说章节更新最快。”红雪点头。

    “我们有耐心,不像你这头大熊,等的急成那样。”元光摇头嗤笑。

    大熊瞪眼:“你和我能yiyàng么,我天天守着那一空间,守着都无尽岁月了,之前就罢了,现在zhidào纪宁突破成了新任府主。我当然心中好奇的不得了,能怪我么?”

    “好了,大熊,带我去吧。”纪宁说道。

    “跟我来。”大熊在前面带路。

    纪宁跟着。

    ……

    一熊一人行走在水府内,水府其实很是广阔,bijing这里曾是三寿道人召集众神魔的difāng。

    “纪宁,你现在也成天神真仙了,完全可以将整个摘星府炼化。”大熊在一旁说着。

    “嗯,回头再炼化。”纪宁点头。

    纪宁不急。

    水府是一洞府类法宝,藏着摘星大shijiè,而他现在成了天神,等得了赤明道祖送的那些仙丹,很快就能修炼成**玄功第九转,到shihou身体就宛如纯阳极品法宝,就算遇到危险也没必要躲进水府。

    就算要躲,纪宁在界域战争中也是收缴到先天灵宝的,水府现在的重要性的确低了很多。可水府对ziji有着特殊的意义,当初ziji还很弱小时,水府对ziji的帮助却是非常大的。

    “哗~~~”

    穿梭一片水幕。

    来到了一条朦胧虚空通道,纪宁和黄毛大熊一直前行着,这里也是纪宁从未感应到的difāng。

    “嗯?”纪宁看着前面,在这条虚空通道的尽头。有着朦胧的禁制光芒流转。

    “这是主人留下的阵法禁制。”黄毛大熊指着说道,“主人当年和我说,必须新任府主才能破开。”

    “哦?”

    纪宁走上前去,心识开始渗透探查。

    虽然算不上精通,可纪宁也对阵法颇有些研究,至少懂得一些常识。

    “开。”纪宁研究片刻,便忽的挥出了一掌,手掌中摘星神纹显现,直接拍击在那禁制上,禁制上也是光芒流转。隐现显现了和摘星神纹非常像的符纹。

    “嗡~~~”

    纪宁手掌化作百丈大,拍击在那禁制上,接着整个人被一震,震的往后连退三步。

    “没破开?”一旁黄毛大熊疑惑。

    “现在破不开。”纪宁看着那禁制光芒,摇头道,“走吧,先回去。”

    “怎么会破不开,主人说,新任府主能破开的。”黄毛大熊急切道。

    纪宁笑道:“我刚才发现。这阵法禁制和‘摘星神纹’简直同出一源,必须摘星手才能破,不过我试了下后……发现我的摘星神纹还不够完善,威能也不够强。应该必须要达到第五转才能破开。当然还有另外一个办法。就是凭借强大的力量,直接强行破之!师傅三寿道人虽然厉害,可yijing离世不知多久,他留下的阵法。我ruguo强行要破,恐怕多尝试十次八次就能破开了。可ruguo强行破……说不定师傅就留下了一些机关,将他的遗宝直接给挪移走了。”

    “是不能强行破。”黄毛大熊连点头。

    开玩笑。

    敢强行破。说不定内部还有禁制,直接将宝物给传送到无尽虚空中去。在茫茫虚空,要找到宝物,何其难?或者送到一些绝地内。

    甚至kěnéng出现一些反击的阵法禁制。

    “走吧。”纪宁转头离开,“先将摘星手第五转练成再来。”

    ……

    纪宁先去了水府大殿,见到红雪他们七位,红雪、元光他们都期盼想zhidào三寿留下的遗宝呢,谁想竟然暂时没法破开,他们七个也暂时先回了摘星大shijiè了。

    水府,珍宝殿内。

    “珍宝殿所有宝藏尽皆在此。”大熊指着上方,同时递给纪宁一本书册,“这书册上记载了仙阶法宝和纯阳法宝。”

    纪宁点头接过。

    “竟然还有二十八套纯阳法宝。”纪宁不由惊叹,“我之前yijing取了一气九元珠和阿难普世剑了,师傅留下的纯阳法宝,可都是好宝贝。”

    纯阳法宝压箱底的宝物中,有几件威能极为了得。

    都是成套的。

    tèbié称得上最强的那几套,都是各有所长,难分上下。

    如‘八火乾坤界’,这是在上古破灭之战中yijing陨落的祖神祝融所炼制,耗费珍材无数,成八瓣莲花状,八瓣花瓣完全盛开,即可释放出八大真火!须知整个三界当中的真火一共才分九种,而这八火乾坤界却足足蕴藏八种真火。

    且火神祝融以玄妙禁制炼制后,八种真火彼此结合,更是有毁天灭地之威。

    至少纯阳真仙们遇到后恐怕只能逃窜躲避,也就神体了得的天神才敢硬抗。最重要的是这是大范围的攻击,是自成一界的,在它笼罩范围内,完全横扫!这‘八火乾坤界’虽然仅仅是一件纯阳极品法宝,可它的价值,去抵得上平常的纯阳极品法宝上百件!

    还有‘诸天血影大阵’,也是足足九十九件纯阳极品法宝之体构成,可形成九十九个血影分身,威能同样了得。

    “可惜,没我需要的剑阵。”纪宁摇头,虽然也有飞剑法宝,可纪宁需要足足七百多件纯阳飞剑,三寿道人收藏的当中可没这么奢侈的。

    三寿道人收藏的最好的这几套纯阳极品法宝,放在三界都算是一等一的,可以让一名天神真仙立即实力大涨。可是……纪宁不是一般的天神真仙,他达到心力第四层次,等再练就摘星手第五转、**玄功第九转后,yijing是天神真仙中绝顶人物,许多宝物对他的帮助就非常小了。

    自身太强,对外力渴求就不大。

    或者说……

    渴求更高的外力。

    ruguo有一件混沌奇宝。纪宁自然拼了命的想要。不过混沌奇宝太珍贵了,就算是真神道祖,绝大多数也是méiyou的!当初三寿道人之所以厉害,就是因为他的摘星手达到第六转后,手掌就能媲美混沌奇宝!

    混沌奇宝……那是混沌中才能孕育,威能惊天动地。

    ……

    纪宁离开了水府,去见师傅菩提。

    道观内。

    “师傅。”纪宁恭敬道。

    “何事?”菩提看着纪宁。

    “弟子欲要修炼摘星手第五转,需要些珍材。珍材很难凑齐,弟子愿用宝物和师傅换取。”纪宁恭敬道,摘星手第四转的珍材。当初夏皇也是想办法才凑齐,至于摘星手第五转的珍材……一般的真神道祖都不一定能有,必须得找朋友恐怕才能凑齐。

    当然要换这些珍材,纪宁倒是足够了。

    单单在界域战争时纪宁就得了好些纯阳法宝乃至有两件先天灵宝,不过那些纯阳法宝都是零散的,很少有像三寿道人收藏的顶尖的那种一套的。可数量累加起来……却也足够修炼摘星手第五转了。

    像‘八火乾坤界’‘诸天血影大阵’随便一个,也都足够换取了。

    “你突破成天神,为师还没赐予你宝物。”菩提摇头道,“你这摘星手第五转所需珍材。便算为师赠与你的。不过这第五转为师能赠与你,将来那第六转……为师却是做不到了。”

    “弟子mingbái。”纪宁点头。

    要将手掌炼成混沌奇宝,所需珍材那是几乎都是混沌中才能孕育,且非常罕见。

    三寿道人当年也是生而就机缘巧合得到了一颗混沌中奇异的星辰金石。他参悟那可星辰金石无尽岁月,才根据那颗星辰金石……尔后又用了大量混沌珍材,才修炼成摘星手第六转了。像那等星辰金石,无比罕见。按照师傅三寿道人所说,三清道人曾经得到过一颗,后来用来炼制‘诛仙剑图’了。

    “你将所需珍材。报于我听。”菩提道。

    “是。”

    纪宁当即一一说出。

    菩提眉毛一动,笑了:“还颇有些难,还得去找老朋友要些来,你等一会儿。”菩提闭上眼坐在那,过了片刻pángbiān时空扭曲出现了漩涡,另外一名道袍老者出现,递给菩提一锦囊,跟着那道袍老者便消失了。

    纪宁mingbái,那是师傅的化身。

    “齐了。”菩提手中出现一锦囊和一葫芦,“这锦囊中是你所需的珍材,而葫芦则是赤明送来的大罗仙丹,足以你练成**玄功第九转。”

    说完一挥手,锦囊和葫芦便漂浮到纪宁身前。

    纪宁接过:“谢师傅。”

    纪宁也是心中喜悦。

    摘星手第五转练成后也能得了三寿道人遗宝,重要的是ziji的手掌也能达到先天灵宝极致的威能!先天极致……这是仅次于混沌奇宝了。并且ziji一旦三头六臂,等于是ziji拥有六件先天极致法宝威能。

    先天灵宝还算不少,纪宁就得了数件了,像夏皇也有不少。可是先天极致……至少纪宁一件都没得到过!

    “你接下来打算做shime?”菩提看着纪宁。

    “禀师傅。”纪宁恭敬道,“弟子欲行走三界,在红尘中磨练道心,参悟剑术。”

    ruguo心力能突破到第五层次,虽说至今也就后羿做到,希望很渺茫,可ruguo真的做到了……心力第五层次,那在真神道祖中都是顶尖实力了,纪宁有gǎnjiào,要参悟心力第五层次,必须在红尘中磨练寻找。

    这也是像东折等其他心力第四层次的,很多都在三界中行走的缘故。

    心力不可强求,所以平常纪宁还是一心琢磨剑术的。

    “同时还请师傅帮忙。”纪宁恭敬道。

    “帮忙?”菩提看着纪宁。

    纪宁点头:“如今浩劫降临,无间门和我方厮杀不休,我想请师傅帮忙为我寻找机会,尔后我便直接杀过去,灭掉无间门的一些据点老巢。”

    “直接杀过去?”菩提一惊,“这样会让无间门发疯的。”

    无间门和女娲阵营,就fǎngfo两方大军对垒。

    无间门也有己方的大shijiè。

    女娲阵营也有己方的大shijiè。

    双方你攻我,我攻你。

    你攻,我守。

    你守,我攻。

    三界当中也有一些极为了得的天神真仙,他们最多界域战争的shihou出手,非界域战争之时不敢直接杀到无间门老巢。

    “你直接杀到无间门老巢,虽然我发现不了危险,可等你去杀了,说不定无间门会立即调遣力量对付你。”菩提担心道,“这样非常危险,méiyou大军的辅助,直接偷袭……很危险。就算你成功了。成功一次两次,恐怕也会让无间门无比fènnu,他们会想尽办法或是设下陷阱,ruguo你疯狂偷袭,他们甚至kěnéng直接派人袭杀。”

    纪宁点头:“我mingbái,我要的就是他们fènnu癫狂,他们越是疯狂,我越是要攻,越是要杀。”

    “你一定要这么做?”菩提看着纪宁。

    他不解。

    阵营之战,越是强者,越是懂得明哲保身。

    去偷袭……的确成功kěnéng颇大,可没大军帮忙,一旦失败,就会陷进去,就会丢掉性命。且就算成功,也会被无间门当成眼中钉!

    “一定。”纪宁点头。

    “你现在实力了得,又能统领刑天神,无间门要对付你也需付出巨额代价。所以就先对付吕洞宾他们yiyàng,他们现在不会专门针对你了。bijing你大势已成。之前一直杀你,是你还弱,你还没成长起来。”菩提说道。

    成长起来之前,赶紧灭杀。等成长起来了,无间门反而不愿付出巨额代价对付纪宁了。

    “还请师傅帮忙。”纪宁恭敬道,要寻找无间门据点老巢,哪个可以偷袭,哪个不可以,菩提老祖来选择,比ziji选择要好千倍万倍。

    “能告诉我原因吗?”菩提看着纪宁。

    “我要救余薇。”纪宁道。

    “救?她没死?”菩提吃惊了,“她没死,你怎么zhidào的?”

    纪宁点头:“她没死,她的魂魄如今在那无间门神王的无尽地狱中受尽折磨。我之所以zhidào,是因为神王逼迫我投靠过去,ruguo我不投靠,他就要让师姐在地狱受无尽折磨。”

    菩提顿时mingbái了。

    同时不由仔细看着ziji徒儿……

    他完全nénggou想象,ziji徒儿当时痛苦的抉择,竟然在那种绝境下,ziji徒儿竟然实力突破了,扭转了那一场界域战争。

    “我要救师姐,这是唯一的办法。”纪宁道,“我要杀,杀,杀,杀的他们疯狂fènnu。他们会来对付我。那我就继续杀,来一个杀一个,来十个杀一群。杀的他们胆寒,杀的他们后悔。杀的他们最终来和我求和!他们必须放出师姐,我才会停止杀戮。”

    “必须杀到他们真的心疼了,才会放出师姐。”纪宁看着师傅,“这是我要救师姐惟一的办法,请师傅帮我。”

阅读页面底部一Banner

技术支持:巧家思索者科技有限公司 小说地(www.xiaoshuodi.com)版权所有.


http://www.shsiom.com/upload/file/20180927/20180927141546_4424.html http://www.dytfjy.cc/upload/file/20180927/20180927153719541954.html http://www.carve.com.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927140513_7197.html http://www.youkecn.com/upload/file/20180927/20180927113510271027.html http://www.nbzhongbo.com/uploadfile/file/20180927/20180927142459345934.html http://www.hebeicable.net/editor/attached/file/20180927/20180927114692269226.html http://www.xmzhi.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927095228792879.html http://www.0735lawyer.com/attached/file/20180927/20180927105248554855.html http://www.yxweb.com.cn/upfiles/file/20180927/20180927111676567656.html http://www.shaolintagou.com/uploadimg/file/20180927034924_1679.html http://www.photojet.cn/uploadimg/file/20180927141537_7500.html http://www.gjart.cn/kindeditor/attached/file/20180927100031963196.html http://www.bxstcn.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927140158_0168.html http://www.dyhengsheng.com/kindeditor/attached/file/20180927/2018092713580262262.html http://www.custsource.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121372427242.html http://www.yescate.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927105738_0698.html http://www.gzboji.com/upload/file/20180927/20180927115059_8466.html http://www.wmfish.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121168016801.html http://www.jxshuangli.com/cp/file/20180927104584358435.html http://www.gyscwy.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927135148_9335.html http://www.shqilon.com/uploadfile/file/20180927/20180927154280738073.html http://www.qinliancn.com/upload/file/20180927/20180927154612_9622.html http://www.cqapm.com/uploadfiles/file/20180927/20180927141267266726.html http://www.shaolintagou.com/uploadimg/file/20180927034827_0117.html http://www.polycom-rodo.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927135657265726.html http://www.chzsj.com/download/file/20180927/20180927110615031503.html http://www.hljgz.cn/uploadfile/file/20180927/20180927102327192719_ZYCH.html http://www.sdyfqjq.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927132456_0781.html http://www.yzdz.net.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927110390409040.html http://www.shaolintagou.com/uploadimg/file/20180927035206_9648.html http://www.youkecn.com/upload/file/20180927/20180927113763296329.html http://www.polycom-rodo.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927135683448344.html http://www.youkecn.com/upload/file/20180927/20180927113629932993.html http://www.nather.com.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927135922_3310.html http://www.nhhchina.com/upload/litian/file/20180927/20180927112049_8196.html http://www.canfcw.com/upload/file/20180927/20180927141815331533.html http://www.bichamp.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927140335573557.html http://www.ytxm.com/Upload/ytxm/file/20180927/20180927141332_2374.html http://www.goldfoil.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927095522_9872.html http://www.futogp.com/Upload/file/20180927/20180927142570067006.html http://www.chinakwt.com/kindeditor/attached/file/20180927/2018092711030424424.html http://www.shmudi.cn/upload/file/20180927/20180927112424992499.html http://www.10000hy.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927104676757675.html http://www.gdupc.com.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927102709_5623.html http://www.mlieasy.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120700_6263.html http://www.hebms.com/UploadFiles/file/20180927/20180927155264076407.html http://www.chzsj.com/download/file/20180927/20180927110774797479.html http://www.xmzhi.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927095219381938.html http://www.hyilawyer.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927142622692269.html http://www.4006600326.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927105844_7666.html http://www.365edai.cn/Uploads/Forum/file/20180927/20180927114130_6352.html http://www.bichamp.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927140337303730.html http://www.hnzhiyinschool.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927094717_4363.html http://www.zzgdpxxx.com/upload/20180927140998939893.html http://www.qiaojiawang.com/uploadfile/file/20180927/20180927142931793179.html http://www.chzsj.com/download/file/20180927/20180927110562676267.html http://www.fsdobetter.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927140252545254.html http://www.fslilan.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927140414_4382.html http://www.photojet.cn/uploadimg/file/20180927141550_0312.html http://www.youkecn.com/upload/file/20180927/20180927113752965296.html http://www.hkyldg.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927111268756875.html http://www.hebeicable.net/editor/attached/file/20180927/20180927114563686368.html http://www.jinrongren.com/editor/attached/file/20180927/20180927103621422142.html http://www.txslfd.com/kindeditor/attached/file/20180927/2018092713540373373.html http://www.raecho-hk.com/kindeditor/attached/file/20180926/20180926192210781078.html http://www.yxweb.com.cn/upfiles/file/20180927/20180927111680348034.html http://www.jytc.cn/008/jinyuan/UploadFiles/file/20180927/20180927151299819981.html http://www.shaolintagou.com/uploadimg/file/20180927035048_7304.html http://www.ytyouxin.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927135899459945.html http://www.zjwwbl.com/upload/file/20180927/20180927141917521752.html http://www.ztyangye.com/UpFile/file/20180927/20180927100495469546.html http://www.szhuiyou.com/Templets/Default/UploadFiles/20180927/20180927093532653265.html http://www.zbfutong.com/UploadFiles/file/20180927/20180927142621062106.html http://www.zgsanyangtang.com/Upload/file/20180927/20180927142710_3949.html http://www.wdjwjcj.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121098759875.html http://www.wdjwjcj.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120932013201.html http://www.sdrkjt.com/Upload/file/20180927/20180927143133793379.html http://www.lxxzyy.net/kindeditor/attached/file/20180927/20180927100538643864.html http://www.zshjkfqyy.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927095228382838.html http://www.ctsealing.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120522612261.html http://www.gzboji.com/upload/file/20180927/20180927115057_1634.html http://www.nbzhongbo.com/uploadfile/file/20180927/20180927142437483748.html http://www.hkyldg.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927111334723472.html http://www.jnaflock.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121653_8445.html http://www.bichamp.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927140312641264.html http://www.365edai.cn/Uploads/Forum/file/20180927/20180927114157_5296.html http://www.kia-hnsyt.com.cn/UpLoadFile/file/20180927/20180927143621_5625.html http://www.enging.com.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927101463426342.html http://www.ctsealing.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120568036803.html http://www.goldfoil.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927095508_9560.html http://www.wltpt.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927093242_1720.html http://www.gdpopsports.com/Upload_/file/20180927/20180927062027_0937.html http://www.pppcenter.org.cn/upload/attached/file/20180927/20180927155858_4060.html http://www.hljgz.cn/uploadfile/file/20180927/20180927102396759675_ZYCH.html http://www.qinliancn.com/upload/file/20180927/20180927154521_8215.html http://www.hkyldg.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927111372707270.html http://www.formulastudent.com.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927111119_5929.html http://www.hufangart.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121447914791.html http://www.apyingshun.com/upload/20180927152925382538.html http://www.hnshjx.net/kindeditor/attached/file/20180927/20180927154373357335.html http://www.shmudi.cn/upload/file/20180927/2018092711240345345.html http://www.xmzhi.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927095266396639.html http://www.yescate.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927105640_6165.html http://www.yxweb.com.cn/upfiles/file/20180927/20180927111650025002.html http://www.wuxishenkang.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927104554_4460.html http://www.huadong-toy.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927112230_6943.html http://www.aogush.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121189058905.html http://www.yescate.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927105729_2975.html http://www.huanlong.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120856_3115.html http://www.hzf1314.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927103623_6815.html http://www.wltpt.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927093009_3973.html http://www.hnshjx.net/kindeditor/attached/file/20180927/20180927154477717771.html http://www.luobian.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927115524_0259.html http://www.gjart.cn/kindeditor/attached/file/20180927095990179017.html http://www.hx.cn/editor/attached/file/20180927/20180927105437_3602.html http://www.hljgz.cn/uploadfile/file/20180927/20180927102252135213_ZYCH.html http://www.gdtextiles.cn/uploadfile/file/20180927/20180927094071087108.html http://www.wdjwjcj.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121038273827.html http://www.sdyfqjq.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927132449_7656.html http://www.4006600326.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927105951_2080.html http://www.10000hy.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927104680348034.html http://www.szhuiyou.com/Templets/Default/UploadFiles/20180927/20180927093541074107.html http://www.jetechtool.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927111568246824.html http://www.023bj.net/kindeditor/attached/file/20180927/2018092710040559559.html http://www.wzkexin.com/Uppic/file/20180927/20180927102170627062.html http://www.langtongtoy.com/upfile/20180927092445324532.html http://www.hebms.com/UploadFiles/file/20180927/20180927155074417441.html http://www.kuaikao.com/uploadfiles/file/20180927/20180927111219381938.html http://www.wzkexin.com/Uppic/file/20180927/20180927102171617161.html http://www.apyingshun.com/upload/20180927152536213621.html http://www.polycom-rodo.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927135645734573.html http://www.tormin.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121455_8427.html http://www.wdjwjcj.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121042164216.html http://www.zgsanyangtang.com/Upload/file/20180927/20180927142720_4574.html http://www.gdpopsports.com/Upload_/file/20180927/20180927062024_8750.html http://www.0735lawyer.com/attached/file/20180927/20180927105251265126.html http://www.lxxzyy.net/kindeditor/attached/file/20180927/20180927100578327832.html http://www.tjycyz.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120407_0451.html http://www.hebms.com/UploadFiles/file/20180927/20180927155558585858.html http://www.shqilon.com/uploadfile/file/20180927/20180927154394209420.html http://www.gyscwy.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927135156_1835.html http://www.mlieasy.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120701_4198.html http://www.aogush.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121251605160.html http://www.polycom-rodo.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927135623762376.html http://www.pppcenter.org.cn/upload/attached/file/20180927/20180927155824_3390.html http://www.keyaokt.com/uploadfile/kindeditor/file/20180927/20180927135697199719.html http://www.fv-plast.cn/UpLoadFile/20180927/0844d147-e4ec-4f9f-9b83-c0579c49c125.html http://www.wmfish.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121244364436.html http://www.raecho-hk.com/kindeditor/attached/file/20180926/20180926191979877987.html http://www.cnzmjob.com/Upfiles/file/20180927/20180927094643044304.html http://www.ztyangye.com/UpFile/file/20180927/20180927100344834483.html http://www.zjwwbl.com/upload/file/20180927/20180927142053845384.html http://www.jinrongren.com/editor/attached/file/20180927/20180927103444974497.html http://www.sdyfqjq.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927132457_2343.html http://www.szhuiyou.com/Templets/Default/UploadFiles/20180927/20180927093527012701.html http://www.jnaflock.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121702_7030.html http://www.luobian.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927115522_0415.html http://www.gdupc.com.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927102538_4461.html http://www.jlmflax.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927135989908990.html http://www.gzyongya.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120593449344.html http://www.gdupc.com.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927102719_5379.html http://www.jiataishengwu.com/editor/attached/file/20180927/20180927104754815481.html http://www.yzdz.net.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927110185998599.html http://www.canfcw.com/upload/file/20180927/20180927141888208820.html http://www.chinakwt.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927110499449944.html http://www.hljgz.cn/uploadfile/file/20180927/20180927102387648764_ZYCH.html http://www.huanlong.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120829_1853.html http://www.10000hy.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927104647234723.html http://www.yescate.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927105723_1210.html http://www.luobian.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927115607_9944.html http://www.norco.com.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927113921_4436.html http://www.goldfoil.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927095538_8935.html http://www.bichamp.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927140383248324.html http://www.jldxemba.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927112685548554.html http://www.carve.com.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927140511_5449.html http://www.ctsealing.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120585598559.html http://www.zgsanyangtang.com/Upload/file/20180927/20180927142721_2543.html http://www.zybjy.cn/upload/file/20180927/20180927140908_2895.html http://www.laswim.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927113029_9335.html http://www.mlieasy.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120647_8679.html http://www.szhuiyou.com/Templets/Default/UploadFiles/20180927/20180927093618481848.html http://www.gdupc.com.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927102541_9733.html http://www.n-s.cn/UploadFile/file/20180927/20180927061630_3702.html http://www.zdm.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927101459425942.html http://www.laserhy.com/upload/file/20180927/20180927142770697069.html http://www.ctsealing.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120548044804.html http://www.idcwn.com/upload/20180927141310981098.html http://www.formulastudent.com.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927111121_9820.html http://www.gz-cy168.com/upi/file/20180927/20180927094290229022.html http://www.hljgz.cn/uploadfile/file/20180927/20180927102410031003_ZYCH.html http://www.wuxishenkang.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927104539_7829.html http://www.raecho-hk.com/kindeditor/attached/file/20180926/20180926191756035603.html http://www.ytxndyt.com/UploadFiles/file/20180927/20180927142246764676.html http://www.we-idg.com/upload/file/20180927/20180927143566836683.html http://www.hk-glue.com/UploadFiles/20180927/20180927142329_6123.html http://www.qiaojiawang.com/uploadfile/file/20180927/20180927142912781278.html http://www.hnshjx.net/kindeditor/attached/file/20180927/20180927154351655165.html http://www.apyingshun.com/upload/20180927152666746674.html http://www.happygoodjob.com/upload/file/20180927/20180927160915771577.html http://www.raecho-hk.com/kindeditor/attached/file/20180926/20180926191887278727.html http://www.happygoodjob.com/upload/file/20180927/20180927160997689768.html http://www.goldfoil.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927095403_9560.html http://www.sdmlhl.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927140795409540.html http://www.derendiping.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927140600_4555.html http://www.sdyfqjq.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927132428_7968.html http://www.shenhuankj.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121219431943.html http://www.gdupc.com.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927102450_0464.html http://www.bjlysh.com/uploadfile/20180927142873287328.html http://www.cnzmjob.com/Upfiles/file/20180927/20180927094637663766.html http://www.comfier.cn/files/fUpfiles/file/20180927/20180927110730833083.html http://www.023bj.net/kindeditor/attached/file/20180927/20180927100382548254.html http://www.gdpopsports.com/Upload_/file/20180927/20180927062031_5000.html http://www.qdweida.com/uploadpic/file/20180927/20180927142976927692.html http://www.zmb1.comUploadFile/file/20180927/20180927145976627662.html http://www.yzdz.net.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927110273007300.html http://www.keyaokt.com/uploadfile/kindeditor/file/20180927/20180927135653725372.html http://www.fv-plast.cn/UpLoadFile/20180927/ef6e5122-d464-4290-b40d-61c80e799488.html http://www.dfmybaby.net/editor/attached/file/20180927/20180927103327062706.html http://www.hkyldg.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927111299659965.html http://www.jiataishengwu.com/editor/attached/file/20180927/20180927104737403740.html http://www.nhhchina.com/upload/litian/file/20180927/20180927111852_8818.html http://www.langtongtoy.com/upfile/20180927092365016501.html http://www.chzsj.com/download/file/20180927/20180927110780948094.html http://www.qdweida.com/uploadpic/file/20180927/20180927142943644364.html http://www.10000hy.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927104644204420.html http://www.huanlong.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120901_0543.html http://www.raecho-hk.com/kindeditor/attached/file/20180926/20180926191735333533.html http://www.sdrkjt.com/Upload/file/20180927/20180927143113501350.html http://www.huadong-toy.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927112127_8759.html http://www.qinliancn.com/upload/file/20180927/20180927154617_6966.html http://www.zztbzl.com/uploadimg/file/20180927142839_6980.html http://www.apyingshun.com/upload/20180927153011071107.html http://www.zshjkfqyy.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927095315301530.html http://www.zbfutong.com/UploadFiles/file/20180927/20180927142674257425.html http://www.custsource.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121356895689.html http://www.cnzmjob.com/Upfiles/file/20180927/20180927094569856985.html http://www.gsdyf.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927140523_5335.html http://www.zybjy.cn/upload/file/20180927/20180927140848_0707.html http://www.hebeicable.net/editor/attached/file/20180927/20180927114652135213.html http://www.heruilawyer.com/uploadfiles/image/file/20180927/20180927145997529752.html http://www.023bj.net/kindeditor/attached/file/20180927/20180927100300011.html http://www.hljgz.cn/uploadfile/file/20180927/20180927102459565956_ZYCH.html http://www.0735lawyer.com/attached/file/20180927/20180927105199279927.html http://www.custsource.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121467866786.html http://www.zgsanyangtang.com/Upload/file/20180927/20180927142650_2543.html http://www.mlieasy.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120641_8853.html http://www.ztyangye.com/UpFile/file/20180927/2018092710040341341.html http://www.keyaokt.com/uploadfile/kindeditor/file/20180927/20180927135697649764.html http://www.wzkexin.com/Uppic/file/20180927/20180927102154755475.html http://www.carve.com.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927140509_9278.html http://www.heruilawyer.com/uploadfiles/image/file/20180927/20180927145935813581.html http://www.4006600326.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927105932_0996.html http://www.10000hy.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927104643034303.html http://www.cslsjy.com/userfiles/file/20180927/20180927094919351935.html http://www.wdjwjcj.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121012891289.html http://www.jianglongqiye.com/uploadfile/file/201809/20180927153649784978.html http://www.zzgdpxxx.com/upload/20180927140950335033.html http://www.hnshjx.net/kindeditor/attached/file/20180927/20180927154495339533.html http://www.cpih.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927113045784578.html http://www.dfmybaby.net/editor/attached/file/20180927/20180927103344344434.html http://www.zgsanyangtang.com/Upload/file/20180927/20180927142718_3324.html http://www.zdm.cn/kindeditor/attached/file/20180927/2018092710140491491.html http://www.zzgdpxxx.com/upload/20180927140931933193.html http://www.rafflespt.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120978577857.html http://www.cnzmjob.com/Upfiles/file/20180927/2018092709440231231.html http://www.gdtextiles.cn/uploadfile/file/20180927/20180927094096559655.html http://www.enging.com.cn/kindeditor/attached/file/20180927/2018092710140538538.html http://www.shsiom.com/upload/file/20180927/20180927141533_7705.html http://www.cqapm.com/uploadfiles/file/20180927/20180927141281908190.html http://www.shqilon.com/uploadfile/file/20180927/20180927154345204520.html http://www.ytguangmei.com/UploadFiles/file/20180927/20180927142230183018.html http://www.youkecn.com/upload/file/20180927/20180927113972217221.html http://www.huadong-toy.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927112234_6875.html http://www.custsource.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121349514951.html http://www.huanlong.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120830_8941.html http://www.hkyldg.com/kindeditor/attached/file/20180927/201809271113006565.html http://www.goldfoil.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927095645_7685.html http://www.lsqwhg.com/UploadFiles/file/20180927/20180927141769366936.html http://www.custsource.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121339183918.html http://www.enging.com.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927101419051905.html http://www.landingbizcenter.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121429_6406.html http://www.custsource.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121330853085.html http://www.mlieasy.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120706_2786.html http://www.nhhchina.com/upload/litian/file/20180927/20180927112042_5500.html http://www.huanlong.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120854_4385.html http://www.rafflespt.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120999659965.html http://www.kuaikao.com/uploadfiles/file/20180927/20180927111188298829.html http://www.gzboji.com/upload/file/20180927/20180927115148_7994.html http://www.nather.com.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927135926_6591.html http://www.sh-leadtech.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120129_6279.html http://www.cpih.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927113266166616.html http://www.yxweb.com.cn/upfiles/file/20180927/20180927111628352835.html http://www.zhayaogui.com/upload/20180927142581378137.html http://www.mlieasy.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120707_8880.html http://www.qiaojiawang.com/uploadfile/file/20180927/20180927142942474247.html http://www.heruilawyer.com/uploadfiles/image/file/20180927/20180927150043514351.html http://www.cnzmjob.com/Upfiles/file/20180927/20180927094354915491.html http://www.gdtextiles.cn/uploadfile/file/20180927/20180927094056605660.html http://www.heruilawyer.com/uploadfiles/image/file/20180927/20180927145958625862.html http://www.dfmybaby.net/editor/attached/file/20180927/20180927103348764876.html http://www.hzgrczs.cn/upload/file/20180927/20180927143488078807.html http://www.yescate.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927105654_4457.html http://www.fslilan.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927140419_1570.html http://www.gzboji.com/upload/file/20180927/20180927115237_1595.html http://www.carve.com.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927140522_2236.html http://www.norco.com.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927114023_7969.html http://www.szhuiyou.com/Templets/Default/UploadFiles/20180927/20180927093634353435.html http://www.wmfish.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121163626362.html http://www.laswim.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927113027_8447.html http://www.hnshjx.net/kindeditor/attached/file/20180927/20180927154383348334.html http://www.n-s.cn/UploadFile/file/20180927/20180927061622_3050.html http://www.gdpopsports.com/Upload_/file/20180927/20180927062037_8593.html http://www.smartsaw.com.cn/UpLoadFiles/attached/file/20180927/20180927105303_8906.html http://www.0735lawyer.com/attached/file/20180927/2018092710500402402.html http://www.zdm.cn/kindeditor/attached/file/20180927/2018092710140562562.html http://www.chinakwt.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927110213751375.html http://www.jinrongren.com/editor/attached/file/20180927/20180927103510531053.html http://www.zztbzl.com/uploadimg/file/20180927142911_7605.html http://www.dfmybaby.net/editor/attached/file/20180927/20180927103249604960.html http://www.ctsealing.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120515461546.html http://www.hd-mw.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120623_1287.html http://www.jinrongren.com/editor/attached/file/20180927/20180927103427702770.html http://www.custsource.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121476887688.html http://www.yzdz.net.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927110259395939.html http://www.gdupc.com.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927102624_1647.html http://www.wmfish.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121115811581.html http://www.cpih.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927113251935193.html http://www.chzsj.com/download/file/20180927/20180927110717751775.html http://www.laswim.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927113046_7548.html http://www.sdyfqjq.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927132455_1093.html http://www.sdrkjt.com/Upload/file/20180927/20180927143162426242.html http://www.hyilawyer.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927142654865486.html http://www.yescate.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927105639_9290.html http://www.nbzhongbo.com/uploadfile/file/20180927/20180927142428212821.html http://www.ytxm.com/Upload/ytxm/file/20180927/20180927141352_9249.html http://www.gjart.cn/kindeditor/attached/file/20180927100014701470.html http://www.shenhuankj.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121289438943.html http://www.lxxzyy.net/kindeditor/attached/file/20180927/20180927100555875587.html http://www.zgsanyangtang.com/Upload/file/20180927/20180927142715_9730.html http://www.sdrkjt.com/Upload/file/20180927/20180927143152575257.html http://www.okonoff.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927114349394939.html http://www.kuaikao.com/uploadfiles/file/20180927/20180927111217001700.html http://www.hd-mw.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120615_0506.html http://www.bxstcn.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927140149_7977.html http://www.comfier.cn/files/fUpfiles/file/20180927/20180927110678467846.html http://www.fhwy.com.cn/Upload/file/20180927/20180927152337_5869.html http://www.chinakwt.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927110610591059.html http://www.gdupc.com.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927102550_0658.html http://www.langtongtoy.com/upfile/20180927092363486348.html http://www.jnaflock.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121658_2248.html http://www.yxweb.com.cn/upfiles/file/20180927/20180927111629602960.html http://www.bichamp.com/kindeditor/attached/file/20180927/2018092714030295295.html http://www.gzboji.com/upload/file/20180927/20180927115054_2306.html http://www.wdjwjcj.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121046314631.html http://www.wuhancreator.com/UploadFiles/file/20180927/20180927141351865186.html http://www.polycom-rodo.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927135614731473.html http://www.hzf1314.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927103719_2126.html http://www.xmzhi.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927095479807980.html http://www.qiaojiawang.com/uploadfile/file/20180927/2018092714290858858.html http://www.zdm.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927101674027402.html http://www.cqapm.com/uploadfiles/file/20180927/20180927141237323732.html http://www.shenhuankj.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121236623662.html http://www.zgsanyangtang.com/Upload/file/20180927/20180927142713_4886.html http://www.enging.com.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927101422302230.html http://www.shqilon.com/uploadfile/file/20180927/20180927154034233423.html http://www.gdupc.com.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927102656_8016.html http://www.yuruokeji.com/uploadfile/file/20180927/201809271421007878.html http://www.jxshuangli.com/cp/file/2018092710450860860.html http://www.casini.cn/UpLoadFile/kindeditor/file/20180927/20180927140224_8569.html http://www.cdohara.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927105042674267.html http://www.smartsaw.com.cn/UpLoadFiles/attached/file/20180927/20180927105319_6093.html http://www.goldfoil.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927095419_0028.html http://www.wltpt.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927093007_3122.html http://www.lsqwhg.com/UploadFiles/file/20180927/20180927141789438943.html http://www.formulastudent.com.cn/kindeditor/attached/file/20180927/20180927111133_7347.html http://www.shenhuankj.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121276717671.html http://www.raecho-hk.com/kindeditor/attached/file/20180926/20180926191733203320.html http://www.cslsjy.com/userfiles/file/20180927/20180927094865106510.html http://www.okonoff.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927114284328432.html http://www.yxweb.com.cn/upfiles/file/20180927/20180927111572217221.html http://www.wltpt.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927093258_7830.html http://www.hd-mw.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120533_6131.html http://www.laserhy.com/upload/file/20180927/20180927142797229722.html http://www.rafflespt.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120982088208.html http://www.zmb1.comUploadFile/file/20180927/2018092714580356356.html http://www.dytfjy.cc/upload/file/20180927/2018092715360887887.html http://www.cnzmjob.com/Upfiles/file/20180927/20180927094633223322.html http://www.goldfoil.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927095420_5028.html http://www.zj1949.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927135567796779.html http://www.tormin.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121448_4365.html http://www.chzsj.com/download/file/20180927/20180927110738073807.html http://www.shenhuankj.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121252555255.html http://www.shaolintagou.com/uploadimg/file/20180927034823_8710.html http://www.jiataishengwu.com/editor/attached/file/20180927/20180927104712851285.html http://www.hkyldg.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927111241754175.html http://www.zmb1.comUploadFile/file/20180927/20180927145840944094.html http://www.365edai.cn/Uploads/Forum/file/20180927/20180927114114_4424.html http://www.hnshjx.net/kindeditor/attached/file/20180927/20180927154391919191.html http://www.huanlong.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120843_6267.html http://www.hzf1314.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927103722_5968.html http://www.aogush.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927121244444444.html http://www.cdohara.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927104976777677.html http://www.gzyongya.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120548864886.html http://www.jiataishengwu.com/editor/attached/file/20180927/20180927104682828282.html http://www.gz-cy168.com/upi/file/20180927/20180927094228492849.html http://www.qzbaichuan.com/uploadfile/file/20180927/20180927143212291229.html http://www.cdohara.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927104893899389.html http://www.ytxndyt.com/UploadFiles/file/20180927/20180927142247994799.html http://www.ytyouxin.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927135839483948.html http://www.ctsealing.com/kindeditor/attached/file/20180927/20180927120513201320.html http://www.365edai.cn/Uploads/Forum/file/20180927/20180927114139_4180.html